preskoči na sadržaj

Osnovna škola Švarča Karlovac

Login
Prečac

   

 

 

 

Kalendar
« Studeni 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

Anketa
Ljetne praznike provest ću:Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
Arhiva dokumenata
''Znanje je moć.'' (Francis Bacon)

ZAŠTITA OSOBNOG POLOŽAJA I OBAVLJANJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI

 

V.

            Na obavljanje poslova i ponašanje u Školi primjenjuju se načela:

    a.      Načelo poštivanja propisa i pravnog poretka Republike Hrvatske

Radnik škole treba poštovati pozitivne propise i pravni poredak Republike Hrvatske i svojim radom i ponašanjem omogućavati primjenu propisa prema svima u Školi pod jednakim uvjetima.

b.      Načelo poštovanja dostojanstva osobe

Radnik škole treba poštovati dostojanstvo svih osoba s kojima je u doticaju prigodom obavljanja poslova.

Radnik škole ima pravo tražiti poštovanje svoje osobnosti od svih s kojima je u doticaju.

c.       Načelo zabrane diskriminacije

Svakome je u Školi u svakom obliku zabranjeno izražavanje diskriminacije prema rasi ili etničkoj pripadnosti ili boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u građanskoj udruzi, obrazovanju, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju ili spolnoj orijentaciji.

d.      Načelo jednakosti i pravednosti

Radnik škole i učenik trebaju se prema trećima ponašati na način koji isključuje svaki oblik neravnopravnosti, zloporabe, zlostavljanja, uznemiravanja ili omalovažavanja.

Učitelji i stručni suradnici ne smiju osobne interese pretpostaviti objektivnom prosuđivanju i profesionalnom obavljanju poslova.

e.       Načelo samostalnosti nastavnog i drugoga stručnog rada

Učitelju i stručnom suradniku jamči se pravo autonomnog djelovanja u izvođenju nastave i drugom stručnom radu u skladu s propisima, nastavnim planom i programom, nacionalnim i školskim kurikulumom.

f.       Načelo sudjelovanja u društvenim procesima

Radnik škole se treba organizirano uključiti u društvene procese, sudjelovati u rješavanju problema u zajednici i svojim doprinosom utjecati na pozitivne promjene u društvu.

g.      Načelo profesionalnosti

Radnik škole, a osobito učitelj i stručni suradnik treba prema obilježjima svoje struke odgovorno, savjesno i nepristrano ispunjavati obveze prema učenicima, roditeljima, skrbnicima i drugim građanima.

h.      Načelo slobode mišljenja i izražavanja

U svim područjima života i rada u Školi se potiče i podržava sloboda mišljenja i izražavanja.

i.        Načelo razvoja osobnih mogućnosti

Svakom radniku škole jamči se stjecanje novih znanja te razvoj osobnih potencijala putem cjeloživotnog učenja u skladu s društvenim mogućnostima.

j.        Načelo zaštite okoliša i skrbi za održivi razvoj

U Školi se sve djelatnosti trebaju obaviti u skladu s međunarodnim i domaćim standardima za zaštitu okoliša i održivog razvoja zajednice i društva.

 

VI.             U obavljanju poslova u Školi i ponašanjem na javnome mjestu radnik škole treba paziti da ne umanji osobni ugled i povjerenje građana u djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja kao javne službe.

 

VII.             Kod obavljanja privatnih poslova radnik škole ne smije isticati položaj ili ovlaštenja koja ima u Školi.

 

            ODNOS UČITELJA, STRUČNIH SURADNIKA I UČENIKA

 

VIII.             Učitelji i stručni suradnici koji sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima trebaju:

 

-          izvoditi odgojno-obrazovni rad u skladu s ciljevima, zadaćama i standardima osnovnog odgoja i obrazovanja

-          prenositi učenicima što stručnije znanja iz svojega predmeta ili područja

-          osigurati istinitost podataka i prezentaciju sadržaja primjerenu nastavnom predmetu

-          obrađivati nastavne sadržaje na način prihvatljiv i razumljiv učenicima

-          pridonositi intelektualnom razvoju učenika

-          ocjenjivati učenička dostignuća pravodobno, pošteno, stručno i objektivno

-          saslušati i uvažavati učenikovo mišljenje.

IX.             Učenici su dužni učitelje i stručne suradnike upoznati sa svim okolnostima koje imaju utjecaj na ispunjenje obveza u odgojno-obrazovnom radu.

            U ispunjavanju nastavnih obveza učenici ne smiju rabiti nedopuštena tehnička pomagala, prepisivati od kolega ili se na drugi način služiti nedopuštenim radnjama.

X. 

   Učitelji i stručni suradnici ne smiju učenikova znanja i uradke koristiti za svoje osobne potrebe ili probitke.

 

ODNOS RADNIK ŠKOLE PREMA RODITELJIMA, SKRBNICIMA I DRUGIM GRAĐANIMA

 

XI. 

U odnosu prema roditeljima, skrbnicima i drugim građanima radnik škole treba nastupati pristojno, skromno, nepristrano, savjesno i profesionalno.

 

Kod obavljanja poslova radnik škole treba primijeniti svoje stručno znanje na način da roditeljima, skrbnicima i građanima pomaže u ostvarivanju prava u djelatnosti odgoja i obrazovanja.

 

XII.             U službenoj komunikaciji s roditeljima, skrbnicima i drugim građanima radnik škole se treba služiti hrvatskim jezikom i razumljivo se izražavati.

 

           Posebnu pozornost radnik škole treba obratiti na osobe s invaliditetom i druge osobe s posebnim potrebama.

 

XIII.             Radniku škole nije dopušteno od roditelja, skrbnika ili drugih građana primati darove, usluge ili ih poticati na darivanje, pružanje usluga drugim radnicima škole ili drugim osobama za koje postoji izvjesnost da su u svezi sa radnicima škole.

 

XIV.             Radnik škole se treba suzdržavati od svih oblika korupcije, a svojom aktivnošću kod svih poticati spoznaju o štetnosti korupcije.

 

           MEĐUSOBNI ODNOSI  RADNIKA ŠKOLE

 

 

XV.             U međusobnim odnosima radnici škole trebaju iskazivati uzajamno poštovanje, povjerenje, pristojnost, strpljenje i suradnju.

 

 

XVI.             Radnik škole ne smije druge radnike škole ometati u obavljanju njihovih poslova.

 

           Radnici škole trebaju redovito razmjenjivati informacije i mišljenja o radnim i stručnim pitanjima.

            Radnik škole treba poštovati položaj svojih kolega i s njima raditi u interesu što kvalitetnijeg obavljanja školske djelatnosti.

 

XVII.             U okviru svoga položaja ravnatelj Škole treba poticati radnike škole na kvalitetno i učinkovito obavljanje poslova, međusobno uvažavanje, poštivanje i suradnju te korektan odnos prema roditeljima, skrbnicima i drugim građanima.

 

 

 JAVNO NASTUPANJE RADNIKA ŠKOLE

 

XVIII.             Školska tijela trebaju poticati radnike škole na javno nastupanje, slobodu izražavanja i iznošenja svojih gledišta.

 

 

XIX.             Kod javnih nastupa u kojima predstavlja Školu, radnik škole može iznositi školska stajališta u skladu s dobivenim ovlastima i svojim stručnim znanjem.

 

           Kod javnih nastupa u kojima radnik škole ne predstavlja Školu, a koji su tematski povezani sa Školom, radnik škole je dužan naglasiti da iznosi osobno gledište.

 

           ETIČKO POVJERENSTVO

 

 

XX.             Za praćenje primjene odredaba etičkog kodeksa i ispunjavanja obveza iz etičkog kodeksa u Školi se osniva etičko povjerenstvo.

 

XXI.             Etičko povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

            Predsjednika i članove povjerenstva imenuje ravnatelj prema prijedlogu učiteljskog vijeća.

            Mandat etičkog povjerenstva je dvije godine.

 

XXII.

           Pitanja iz svoje nadležnosti etičko povjerenstvo rješava zaključkom.

            Zaključak iz stavka 1. ovoga članka etičko povjerenstvo donosi jednoglasno.

 

XXIII.

          Etičko povjerenstvo na kraju mandata dostavlja ravnatelju izvješće o svom radu.

            Način rada etičkog povjerenstva uređuje se poslovnikom.

 

           PRITUŽBE ZBOG KRŠENJA ODREDABA ETIČKOG KODEKSA

 

XXIV.             Radnik škole, učenik, roditelj, skrbnik i drugi građanin koji smatra da je neki od obveznika primjene etičkog kodeksa postupio suprotno odredbama kodeksa, može dostaviti svoju pritužbu etičkom povjerenstvu.

            Pritužba se može podnijeti u pisanom obliku ili u zapisnik u tajništvu Škole.

 

XXV.             Pritužba iz članka XXIV. mora sadržavati podatke:

-          o opisu činjeničnog stanja

-          o odredbama etičkog kodeksa koje su činjenjem ili propuštanjem povrijeđene.

   XXVI. 

Nakon primitka pritužbe, predsjednik etičkog povjerenstva saziva sastanak povjerenstva u roku 15 dana od dana primitka pritužbe.

 

Povjerenstvo može od podnositelja pritužbe zatražiti dodatne obavijesti i pojašnjenja.

 

Ako se u pritužbi traži ispitivanje etičnosti ponašanja određenog radnika Škole, tom radniku se mora omogućiti da se izjasni o navodima i iznese svoje argumente.

 

Etičko povjerenstvo svoj zaključak temelji isključivo na temelju navoda i podataka iz pritužbe, te eventualnih dodatnih razjašnjenja podnositelja pritužbe i relevantnih osoba. Povjerenstvo ne provjerava navode iz pritužbe niti ima ovlasti istraživati tijek događaja. Ako se navodi o činjenicama iz zahtjeva i navodi o činjenicama iz očitovanja razlikuju, a istinitost tvrdnji se ne može nedvojbeno utvrditi iz istih, povjerenstvo će tu okolnost navesti u svom zaključku te se ograničiti na davanje stajališta o načelnom pitanju.

 

XXVII. 

            Pritužbu podnositelja etičko povjerenstvo treba riješiti i svoj zaključak u pisanom obliku dostaviti podnositelju i ravnatelju škole u roku do 30 dana od dana primitka pritužbe.

 

Zaključak sadrži slijedeće dijelove:

-          kratki opis zahtjeva i pitanja o kojima je povjerenstvo raspravljalo,

-          navode o načelima Etičkog kodeksa koje je povjerenstvo uzelo u obzir

-          stajalište povjerenstva o traženom pitanju.

 

            UPOZNAVANJE NOVIH RADNIKA ŠKOLE S ODREDBAMA ETIČKOG KODEKSA

 

XXVIII.             Ravnatelj Škole ili radnik kojega ravnatelj ovlasti, dužan je svaku osobu s kojom je sklopljen ugovor iz članka II. ove odluke, upoznati s odredbama ovoga etičkog kodeksa prije početka rada u Školi.

 

           JAVNOST ETIČKOG KODEKSA

 

 

XXIX. 

            Ovaj etički kodeks ističe se u zbornici Škole  te na mrežnim stranicama Škole.

 

           STUPANJE NA SNAGU

 

XXX.             Ovaj etički kodeks stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

 

 

 

                                             PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

 

                                           ________________________________

 

                                                         Sanda Kosanović

 

 

Klasa: 602-01/09-01/5

 

Ur.broj:2133-16-09-01

 

 

 
preskoči na navigaciju